Dithamalakwane

Dithamalakane
Thamalakane Tlhaloso
Baloi ba mminamitlwaneng Marothodi a pula
Kgomo e tswa Engelane, e tshologa sebodu ka tlhogo Kerese
Ya tloga e le nosi, ya boa e ntsifetse Peo
Monna yo e reng a le monnye o bo o sa mo rate, e re a gola a bo a phimoga Lerotse
Ke lepelela modubeng, ka re: "Rra Nthuta pula" Pula
Setlhare se se fulwang ke batho botlhe Mabele
Se se na molomo, metsi se a tsaya kaeĀ ? Legapu
Monna yo moleele, mosugadinakedi Mosi
Selo se se mo kokong ka kwa morago, mo mothong se kwa pele Lengole
Bana ba a bina mme mmabo ga a bine Setlhare le makala a sona mo phefong
Se re Kagari! ntsweng, bomhele ba tla ba siane Dintswa di atumela fa pitsa e falwa
Mo ke leng teng ga se tlhokagale Ntshi
Se le bonnyennye bo kana, molapo se o tlola jangĀ ? segogwane
Ka tlhatlega ka e kana, ka bo ka khurumela ka e kana Lefatshe le loapi
Ka o tshela maokeng, wa boa wa mpharafela Molora
Sa re nyedi sa re tseke, sa ruta pudi matseba. Legadima
Pula di na matsorotsoro nkgwana ya poru ga e tlale Motlhoboloko
Kotana tshweu sewelawela melapong baprista ba e bitsa koma lefulo la metsi ha noka e tlhatsa
Ka itaya mpadi, mpadi a gana go tswa lebadi Metsi
Modimo wa nko e e metsi Kgomo
Thamaga ya boJesu Baebele
Ka thothora boupi kaja kgetsi Mogodu
Ka itaya mpipi, mpipi a tswa lebadi Diretse
Ntlo e e tshweu e e senang lebati Lee