Geographic coordinate system

Geographic coordinate system ke mokgwa o o diriswang go supa mafelo mo lefatsheng lotlhe ka go dirisa dinomoro, ditlhaka, le matshwao.