Go Tlhaola Batho ka Bong

Sociology e sekasekilwe tlhaolele ya bong jaaka e e bonalang mo mothong le mo maemong a ditheo.[1] Go ya ka Richard Schaefer, tlhaolele ya bong e tsweledisiwa pele ke ditheo tsotlhe tse dikgolo tsa loago.[1] Baithutaloago ba tlhalosa go tshwana ga ditsamaiso tse dingwe tsa dikgopolo tsa kgatelelo jaaka tlhaolele, e gape e dirang mo maemong a motho le a ditheo.[2] Baithutaloago ba basadi ba pele Charlotte Perkins Gilman, Ida B. Wells, le Harriet Martineau ba ne ba tlhalosa ditsamaiso tsa go sa lekalekane ga bong ,ga ba a dirisa mafoko le tlhaolele ya bong , le le neng la tlhamiwa moragonyana .baithutaloago ba ba amogetsweng mokgwa wa tiragatso , sekao Talcott parsons, one a tlhaloganya gosa lekalekane ga bong, jaaka matswela a tlholego a dimorphic model of gender.[3]

baithutatlhaloganyo Mary Crawford le RhodaUnger ba tlhalosa ka bong jaaka tlhaolele e e dirwang ke batho e e akaretsang"maikutlo a a sa siamang le mekgwa ementle ka basadi jaaka setlhopha ".[4] Peter Glick le Susan Fiske ba simolotse lefoko la ambivalent sexism go tlhalosa ka fa dikgopolo tse di sa siamang ka basadi di ka nnang ka teng le tse di sa itumediseng, le gore batho ba kgaoganya dikgopolo tse ba di tshwereng go nna tsa bong jo bo seng botsalano kgotsa tsa bong jo jo bo seng monate.[5]

Metswedi

fetola
  1. 1.0 1.1 . pp. 274–275. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
  2. . p. 247. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
  3. . p. 301. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
  4. . p. 9. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
  5. . pp. 59–60. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)