Motlobo wa dibuka

Motlobo wa dibuka ke lefelo kgotsa ntlu e go kgobakantsweng mefuta yotlhe ya dikitso tse di kwadilweng ka go farologana ga tsone golo go le gongwe. Go le bonolo go ka dirisiwa go sa kgatalese gore ke mofuta ofe.Motlobo wa dibuka o nna le mefuta ya kitso jaaka dibuka, dipampiri ka mefuta go laola kitso kgotsa molaetsa o o mo go tsone. Dingwe e nna tse di ka balwang ke sebala makgolo kgots\a tse di kwadileng di bo di gasiwa. Phaphosi e go bewang dibuka mo go yone e farologane ka bophara go laolwa ke bontsi jwa tsone mekwalo eo, le mo di beiwa sentle mo teng.

Motlobo wa dibuka wa Melk Abbey ko Austria
St. Florian Library ko Melk Abbey in Austria

See also fetola

Lists of libraries fetola

References fetola