Open main menu

Wikipedia β

Today's featured content

Marekisetso a a rekisang merogo kwa United States.

Lefoko merogo le raya senngwe se se jegang e ka nna bontlha bongwe jwa setlhare kgotsa setlhare, mme go sa akarediwe dipeo gape le maungo. Se se raya matlhare, ditlhito, kgotsa medi ya ditlhare mme gape go akarediwe le dimela tse dingwe (jaaka squash).

Lefoko le ga le na leina la nnete le le tsepameng mo dithutong tsa biology; ka go rialo lefoko le le raya dilo tse di mmal culinary and cultural tradition. Sekai ke gore batho ba tsaya gore mabowale one ke merogo le fa e ntse e se ditlhatsana, fa bangwe bone ba a kgaoganya le dijo ka kakaretso.

Merogo e mngwe e kgona go jwewa e sa apewa, e menngwe yone e jewa e apeilwe, gape le e menngwe ke tshwanelo ya gore e jewe e apeilwe. Merogo gantsi e jewa e apeilwa bogolo jang e le seshabo kgotsa mo dijong tse di letswai. Le fa go ntse jalo merogo mnngwe e dirisiwa modijong tse di nang le sukirinyana, jaaka rhubarb pie le carrot cake. â–ºRead more

In the news

Amogelesega mo Wikipedia, tirisanyommogo e maikaelelo a yone e leng go leka go ensaeklopidia ka diteme tsa mafatshe a a farologanyeng, mme ebile e sa sokamela ka letlhakoreng lepe e bile e dirisiwa ke mongwe le mongwe mo interneteng mahala. Wikipedia ga e duelelwe, e bile e ka dirisiwa go batla tlhaloso ya sepe fela kgotsa go tsenya sengwe, le go baakanya tse di setseng di tsentswe. Ka gore mongwe le mongwe o kgone go tsenya se a se batlang, Wikipedia ga e kake ya tshepisa ya gore se o tla se filthelang fa ke boammaaruri jo bo tletseng. O ka lekeletsa ka Sandbox. Tswana Wikipedia e, e na le di article di le 638. Go tsaya malebane go bona gore o ka kwala eng, o ka tlhola gore batho ba kopile eng.
Read in another language